Make your own free website on Tripod.com

contacts   links   site map

Bosnian Translation, Editing & Proofreading Services

*THIS IS A FREELANCER'S WEB PRESENTATION!*

English into Bosnian, Croatian, Serbian and Serbo-Croatian languages

 

 

 

Contact us!

 

Translation Samples - Politics

 

Član 11.

1.   Komisija sa određenim državama i međunarodnim organizacijama održava odgovarajuće odnose neophodne za ostvarivanje ciljeva Organizacije.

2.   Komisija je, ne kršeći odredbe iz člana 6.3. i 13., jedina ovlaštena da u ime Organizacije zaključuje sporazume sa međunarodnim organizacijama, Ugovornim stranama ili drugim državama, koji su neophodni za obavljanje poslova Organizacije predviđenih članom 2.

3.   Na prijedlog Agencije, Komisija može prenijeti na Agenciju odluku o pokretanju pregovora i zaključivanje sporazuma neophodnih za obavljanje poslova iz člana 2.

Član 12.

Sporazumi između Organizacije i jedne ili više Ugovornih strana, odnosno jedne ili više država nečlanica, ili neke međunarodne organizacije, a u vezi zadataka iz člana 2., sadrže pojedine zadatke, prava i obaveze strana u tim sporazumima skupa sa finansijskim dogovorima, te utvrđuju mjere koje treba poduzeti za obavljanje tih poslova. Takve sporazume Agencija može zaključiti u skladu sa odredbama člana 6.3 i 11.3.

Član 13.

U okviru naloga koje je donijela Komisija, Agencija može sa odgovarajućim javnim ili privatnim tehničkim službama Ugovornih strana, država nečlanica ili međunarodnih organizacija uspostaviti veze neophodne za usklađivanje vazdušnog saobraćaja i rad službi Agencije. U tu svrhu, ugovore potpuno administrativne, tehničke ili komercijalne prirode u mjeri potrebnoj za rad Agencije, ista može sklapati u ime Organizacije, uz uslov da o tome obavijesti Komisiju.

Član 14.

1.   Javni interes mora se po potrebi poštovati u skladu sa nacionalnim propisima i sa posljedicama koje proizlaze iz odredbi tih propisa u vezi sa eksproprijacijom javnih dobara, a odnose se na sticanje nekretnina potrebnih za smještaj instalacija Organizacije, u skladu sa sporazumom s vladom odnosne Ugovorne strane. U slučaju da se ne postigne miroljubiv sporazum za potrebe sticanja u korist javnog interesa, postupak eksproprijacije javnih dobara mogu pokretati nadležne vlasti te države u skladu sa njenim nacionalnim propisima.

2.   Ako na teritoriju Ugovornih strana ne postoji postupak iz prethodnog paragrafa, Organizacija može koristiti pogodnosti u prinudnim postupcima kupovine u korist civilnog vazduhoplovstva i telekomunikacija.

3.   U vezi instalacija ili službi Organizacije uspostavljenih na teritorijima Ugovornih strana, Organizaciji se priznaje izuzeće u primjeni nacionalnih propisa Ugovornih strana koji se odnose na ograničenja prava vlasnika nekretnina propisanih u javnom interesu i u korist nacionalnih službi iste svrhe, a posebno kod rješavanja vlasničko-pravnih odnosa u javnom interesu.

4.  Organizacija snosi troškove nastale primjenom odredbi ovog člana, uključujući i nadoknadu koja se plaća u skladu sa propisima države na čijem se teritoriju imovina nalazi.

 Član 15.

U slučaju kada Organizacija obavlja poslove iz člana 2.2.(b), Agencija primjenjuje propise na snazi na teritorijima Ugovornih strana, kao i u vazdušnom prostoru u odnosu na koji im je povjereno pružanje usluga vazdušnog saobraćaja na osnovu međunarodnih sporazuma u kojima su strane.

 

 

home rates  |  references  |  resume  |  translation samples  |  terms help  |  ToS

© BOSLang 2004. All rights reserved.